/Netmind

Un gran nombre d’usuaris d’Excel utilitzen aquesta gran eina per, a més de realitzar càlculs, analitzar dades, aquestes enormes llistes de milers de files i, de vegades, desenes de columnes. En els cursos que imparteixo per a moltes empreses he tingut l’oportunitat de comprovar que la immensa majoria d’usuaris analitzen i gestionen aquestes dades a partir del que podríem cridar una llista de dades o, la qual cosa molts usuaris diuen equivocadament, una taula de dades, quan en realitat no ho és. En aquest article em proposo explicar les diferències entre una llista i una taula, que són moltíssimes i importants. La forma de treballar amb una llista i amb una taula és molt, molt diferent, amb un sens fi d’avantatges a favor del treball amb les taules.

Com ja he dit, en aquest article pretenc mostrar les principals diferències, no totes, entre treballar amb llistes de dades o taules de dades.

Treballant amb una llista

Per poder mostrar d’una manera molt visual les meves explicacions, em vaig a basar en un exemple molt simple. La imatge que hi ha a continuació mostra una petita llista de dades, correctament estructurada. Entenem per una llista correctament estructurada aquell conjunt de dades, disposat en files i columnes, en els quals s’ha definit una primera fila de “encapçalat”, en els quals en cada fila hi ha les dades corresponents a un “registre”, en l’exemple, les dades d’una persona, i en cada columna es mostra un dels “camps” del registre: nom, edat, … amb el mateix tipus de dada en tota la columna (pot ser de data, de text, un valor, una fórmula). Addicionalment, aquesta llista està “aïllada” de qualsevol altra dada, és a dir, té almenys una fila en blanc per la part superior i inferior, i una columna en blanc per l’esquerra i per la dreta, que la separen de qualsevol altra dada que pugui haver-hi en la fulla; convé que sigui així. Un últim punt a tenir en compte perquè la llista estigui correctament estrucutrada: es considera que, si en una columna hi ha una fórmula, la mateixa fórmula ha d’estar en tota la columna, no hauria d’haver-hi mai fórmules diferents en una mateixa columna; tampoc, en una mateixa columna, hauria d’haver-hi cel·les amb dades i cel·les amb fórmules.

La llista, amb algunes dades d’unes persones:

En aquesta llista s’han introduït un parell de característiques, que usaré per fer la comparació en utilitzar una taula: les edats estan en negreta i cursiva, i la columna estat conté una fórmula que determina si l’Edat és menor a 18, i a més té aplicat un format condicional que ressalta automàticament l’estat “Menor”.

A partir d’aquesta llista he realitzat alguns càlculs, uns gràfics, i una taula dinàmica, que es mostren en la següent imatge:

Anem a suposar que hem d’afegir una fila més en la següent fila de la llista de dades (una fila o diverses). Anem a fer-ho i anem analitzar tot el que ha ocorregut amb tots els càlculs, gràfics, … que depenen de les dades de la llista:

Analitzem quin ha passat:

Format de la nova fila: no s’han aplicat els mateixos formats que ja havia aplicats a les altres files de la llista (tret que estiguessin definits els formats abans.
Format condicional de la columna “Estat”: no s’ha aplicat a la nova fila.
Resultats: no s’ha actualitzat cap dels resultats.
Gràfics: no s’ha actualitzat cap gràfic.
Taula dinàmica: encara que l’he seleccionat i he usat el comando Actualitzar, la taula dinàmica no ha canviat.

Per tant, això significa que, per tenir-ho tot correcte, haurem de dedicar una estona a fer les modificacions corresponents per aplicar formats a la nova fila de la llista, al format condicional, adequar fórmules i gràfics, a també redefinir el rang d’origen de la taula dinàmica. En aquest cas, com tots els resultats estan en una mateixa “pantalla”, ha estat fàcil adonar-nos que, en introduir la nova fila, cap resultat ha canviat. Però si els diferents càlculs, gràfics, taules dinàmiques haguessin estat repartits entre diferents fulles del llibre, el treball hagués estat més lent, i és més que probable que se’ns oblidés actualitzar algun de canvis, amb el que estaríem cometent un greu error. Quantes vegades un usuari d’Excel, després d’haver afegit dades a una llista, s’ha oblidat d’actualitzar i modificar algun dels elements usats en aquest exemple, i s’ha basat en resultats falsos per treure conclusions, o els ha enviat a terceres persones?

Treballant amb una taula

A continuació, plantejo el mateix exemple, però amb una única diferència: la llista l’he convertit en taula, a la qual li he donat el nom “Nombres”. Aparentment la imatge és idèntica:

Només un petitíssim detall ens indica que les dades no són una llista, sinó una taula: un petit “angle” que es mostra al final de la taula, en la cel·la I6. És la marca de finalització de taula, ens indica que aquesta és, actualment, l’última fila/columna de la taula.

Com en el cas de la llista, procedeixo a introduir les dades de la mateixa persona, exactament igual que ho he fet en el cas de la llista, introduint, sense més, cada dada en cada cel·la de la fila 7. Com en la llista, l’única cosa addicional que he fet després d’introduir les dades, ha estat usar el comando Actualitzar de la taula dinàmica.

Analitzem el resultat:

Format de la nova fila: tots els formats definits en la taula, per a cada columna, s’han transferit a la nova fila. Què còmode!
Format condicional de la columna “Estat”: sí s’ha aplicat a la nova fila. Per tant, automàticament s’ha configurat el rang      d’aplicació del format condicional, sense haver de fer nosaltres gens!
Resultats: tots els resultats, amb tota seguretat s’ha actualitzat! Que tranquil·litat no haver d’estar pensant què resultats depenen de la llista, i recordar on estan!
Gràfics: tots dos gràfics també s’han actualitzat, sense haver de fer absolutament gens, una meravella!
Taula dinàmica: com he dit, he usat el comando Actualitzar, però res més, no ha estat necessari redefinir cap origen de dades perquè els resultats s’actualitzessin; segur que molts de vostès estan pensant Si ho hagués sabut abans, quant i treball i errors m’hagués estalviat!

Arribat a aquest punt, algú podria pensar que el procés de definició d’una taula a partir d’una llista pot ser complicat o pesat. Gens més lluny de la realitat, només és necessari situar la cel·la activa dins de la llista, en qualsevol cel·la, i accedir a Inserir/Taula. Un quadre de diàleg ens mostra el rang de la llista, que generalment serà correcte, i ens pregunta confirmació en referència a si la llista té encapçalat.

La taula que he utilitzat en l’exemple es visualitza exactament igual que la llista, quant al format/estilo. En realitat, en crear una taula, Excel aplica per defecte un estil de taula que sol tenir un aspecte com el següent, amb “files amb bandes”. Però que es mostrin o no aquestes files amb bandes, així com unes moltes opcions de disseny, es poden controlar des de la pestanya contextual que s’activa en tenir la cel·la activa, valgui la redundància, dins de la taula.

A la vista d’aquesta última imatge és possible que alguns de vostès diguin que ja havien vist “llestes” com aquesta, però potser no eren conscients que es tractava d’una taula, amb tots els avantatges que això comporta (de moment, només saben algunes, però hi ha més).

Conclusions

En aquest article només he volgut mostrar algunes dels grans avantatges que aporta treballar amb taules en lloc de treballar amb llistes de dades. Però hi ha moltes més, com els avantatges de edició de les dades d’una taula, el treball amb les referències estructurades en lloc d’amb referències tipus C2:C7. En un article posterior em centraré en elles.

Per poc que les llistes de dades ho permetin, és molt aconsellable transformar-les a taules, ja s’han vist els seus avantatges. A més, hem de tenir present que tot el potent entorn “Power”para Data Analysis que Microsoft està desenvolupant en els últims anys (Power Pivot, Power Query, Power BI, …) es basa en el treball amb taules. I les famoses fórmules DAX que s’usen en l’aplicacions “Power” segueixen la mateixa filosofia que les referències estructurades de les taules d’Excel.

Joan Marimon

Lead Expert de l’àrea de Data Analysis de Bit

Ja hem parlat per aquí en diverses ocasions (Big Data en AzureMachine Learning en AzureIoT en Azure) sobre solucions Big Data en Microsoft Azure, però fa relativament poc que Microsoft ens permet portar-nos dades des de Azure a SQL Server utilitzant una funcionalitat anomenada PolyBase.

PolyBase és una característica opcional de SQLServer (a partir de SQL Server 2016) que, per a una funcionalitat completa, necessita la versió Enterprise i que, en essència, possibilita llançar consultes relacionals que accedeixin a estructures de dades emmagatzemades fora del nostre servidor SQL.

Suporta escalabilitat i per això disposem de diferents opcions d’instal·lació depenent de si necessitarem un únic node (Head Node) o un grup d’escalat horitzontal (Scale-out group). L’elecció és important atès que l’única manera de canviar-la (ara com ara) és desinstal·lant i tornant a instal·lar.

La instal·lació crea 2 serveis en l’equip i, en instal·lació Scale-out, un conjunt de regles de firewall per permetre les connexions entrants.

Detall dels serveis que instal·la Polybase

Hem d’especificar els orígens de dades amb els quals necessitarem connectivitat des de Polybase.

sp_configuri 'hadoop connectivity', 7

GO 

RECONFIGURE 

GO

El codi numèric especifica si la connectivitat és contra Hadoop (amb el proveïdor de Hortonworks o de Cloudera) o Azure BLOBStorage. Pots consultar els codis aquí. cal destacar que, encara que alguns codis són per a múltiples orígens de dades, no existeix un valor comodí que els suport tots, això sí, podem canviar de fonts de dades executant un nou comando sp_configuri tantes vegades com sigui necessari.

Per comprovar que la funcionalitat ha estat correctament instal·lada es pot llançar la següent consulta que ha de retornar com resultat el valor 1.

SELECT SERVERPROPERTY ('IsPolybaseInstalled')

A continuació, procedirem a crear els objectes SQL necessaris per apuntar a la nostra font de dades. Òbviament, la configuració és diferent (lleugerament) en funció del tipus d’origen, però en qualsevol cas caldrà crear els següents objectes:

– CREDENTIAL amb la clau d’accés al BLOBStorage o la contrasenya del clúster
– EXTERNAL DATA SOURCE que anotació al BLOBo a Hadoop.
– EXTERNAL FILE FORMAT per especificar el format del fitxer.
– EXTERNAL TABLE per especificar els noms dels camps i els seus tipus de dades.
– STATISTICS per dur a terme les optimitzacions de les consultes.

A partir d’aquest moment podrem llançar consultes contra la font externa i fins i tot exportar informació des de la Base de dades local cap al repositori (o repositoris) que hàgim configurat. Una dels avantatges és que, una vegada configurat, la sintaxi és 100% transparent i podrem executar les consultes SQL utilitzant les clàusules habituals JOIN, WHERE, ORDER BY, …

D’altra banda, la utilització d’aquests repositoris massius externs sobre els quals executem consultes per recuperar subconjunts d’informació té una limitació de rendiment a tenir molt en compte i és que, en el cas que les consultes no siguin massa selectives, el temps de resposta pot fer-les inviables. Si al contrari, recuperem un petit percentatge del total, el resultat pot ser francament interessant ja que la consulta (excepte en el cas dels repositoris BLOB Storage) pot processar-se i filtrar-se en l’origen perquè, d’aquesta manera, el tràfic de dades sigui el mínim necessari.

Per poder filtrar les dades directament en Hadoop, Microsoft ha implementat una tècnica anomenada Pushdown computation. Aquesta tècnica permet que les cerques que compleixin certes condicions en els seus filtres, s’executin en Hadoop. Essencialment, aquestes condicions tenen a veure amb els tipus de dades especificades en la clàusula WHERE i els operadors implicats. El Pushdown crea Jobs de tipus MapReduce para així poder esprémer al màxim les capacitats de processament distribuït dels clústers Hadoop.

En definitiva, PolyBase ens permet integrar dades del núvol amb dades locals en la mateixa solució sense haver d’importar/exportar/refrescar amb una determinada periodicitat, garantint d’aquesta manera que podrem disposar de dades fresques i en temps real perquè les anàlisis siguin més ràpids i realistes.

Per poc més de 1€/h pots tenir funcionant un clúster Hadoop amb 4 màquines A3 per dur a terme diferents simulacions i proves de concepte que t’ajudin a determinar configuracions òptimes, llindars i viabilitat de la solució.

L’accés a BLOB resulta molt més econòmic ja que pots disposar d’1 TB a partir d’uns 10€ mensuals (depenent del nombre d’accessos que realitzis al repositori).

Si vols qualsevol dels dos possibles escenaris a cost zero, sempre pots crear un compte de prova amb 170€ de crèdit a consumir en 30 dies. També tens una prova de SQL ServerEnterprise totalment operativa durant 6 mesos. Recorda que a partir d’aquesta versió, Microsoft ha separat el cicle d’actualitzacions de Management Studio i per tant la descàrrega de l’entorn d’administració ha de fer-se per separat.

Tens entre 18 i 29 anys? Et trobes a l’atur? Aquesta és la teva oportunitat!
Llança’t a l’ocupació! 

De la mà de Generation, us oferim dos programes de formació que s’adapten a les vostres necessitats:

 • Programación Web Java: El programa cobreix l’aprenentatge de totes les disciplines necessàries per a la generació i posada en producció d’aplicacions web Java, amb una perspectiva pràctica, usant tecnologies actuals i seguint un procés d’aprenentatge interactiu i incremental.

 

 • Programa Front-End: El curs cobreix l’aprenentatge de totes les disciplines necessàries per a la programació i desenvolupament de tecnologies web amb focus en el front-end, mitjançant l’ús dels llenguatges de programació majoritaris HTML5, CSS, Javascript o Angular.

 

Estem orgullosos d’acompanyar Generation en aquest nou projecte impulsat per Red.es.

Informa’t sobre els detalls de cada programa a la web oficial de Generation. Prepara’t per treballar en la professió del futur!

I recorda! Quan t’uneixes a Generation, no solament estàs obtenint competències laborals, estàs sent part d’una xarxa valuosa de tutors i col·legues en els quals podràs recolzar-te al llarg de la teva carrera.

Des d’ On.Bit volem exposar-vos 10 dels motius pels quals és de gran utilitat, tant per a la teva vida professional com a personal, la formació en eines ofimàtiques. Per a això, us oferim els nostres cursos oficials, totalment subvencionats per poder convertir-vos en experts en Word, Excel i Power Point.

1. Milloraran les teves oportunitats al mercat laboral

Avui dia és un requisit essencial tenir un mínim de coneixement de l’ofimàtica. Gairebé totes les empreses, actualment utilitzen diferents programes per portar la seva activitat diària. El coneixement d’aquestes eines, s’ha convertit en imprescindible per la competitivitat al mercat laboral.

2. Seràs mes eficaç en les teves tasques

L’ús de les eines  d’ofimàtica ens permet tenir una major agilitat en el treball, la qual cosa es tradueix en una millor administració de temps i esforços.

3. Milloraràs les teves presentacions de dades

A través d’aquestes eines, podem presentar dades d’una forma més visual i adequada, de manera que la nostra audiència podrà captar d’una millor manera la informació que volem transmetre-li.

Tant en treballs, com a l’escola o altres activitats, PowerPoint pot ser molt útil per fer les nostres exposicions més enriquidores i visuals.

4. Evitaràs fer tasques repetitives

L’ús dels programes d’ofimàtica et permetrà mecanitzar processos mitjançant pocs clics.

5. Podràs millorar la gestió de dades

Gràcies a totes les utilitats de les eines ofimàtiques, podràs emmagatzemar, analitzar, modificar i gestionar les dades d’una manera més eficient.

6. Millorarà la interacció en projectes grupales

El correcte ús de les eines millora el treball en equip, ja que tot l’equip treballa sota els mateixos suports i amb una metodologia de treball comú, i això millora el flux d’informació entre els components del grup.

7. Et permetrà baixar costos i contribuir a cura del medi ambient

Treballar amb material informatitzat redueix l’ús d’arxius en paper i en conseqüència es genera un gran estalvi en costos i es contribueix a la cura del medi ambient.

8. Podràs realitzar càlculs exactes

Gràcies a Excel podem realitzar càlculs complexos de manera exacta: estadístiques, pressupostos, enquestes, comptabilitat… Aquestes funcionalitats milloren el treball tant en empreses com en projectes d’estudiants.

9. Milloraran les teves competències

Amb l’ús de les eines ofimàtiques, augmenten les teves habilitats a l’hora de tractar amb dades, i això t’ajudarà a seguir creixent i desenvolupar les teves tasques de forma més eficient.

10. Perquè a On.Bit t’oferim les facilitats perquè puguis formar-te en ofimàtica

A On.Bit som conscients de tots els beneficis que té l’estudi i la formació en aquestes eines, per aquest motiu us oferim els nostres cursos oficials, totalment subvencionats per el Consorci per a la Formació Contínua de Catalunya així poder convertir-vos en experts en Word, Excel i Power Point

Informa’t de les properes convocatòries i no dubtis en sol·licitar informació.

Telèfon: 933 599 722

Email: info@bit.es

L’estiu s’acosta!, i arriba l’hora de planificar què farem els nostres dies lliures.

En aquesta època de l’any, molts opten per invertir el seu temps en viatjar, visitar platges, descansar i desconnectar de la rutina del dia a dia.

No obstant això, en aquesta estació, tenim molt més temps lliure i podem aprofitar-ho formant-nos en aquelles matèries que tenim pendents i que no hem tingut temps d’estudiar-les durant l’any.

Per això des d’ On.bit, pensem en el millor per a la formació, i hem obert nombroses convocatòries destinades a cursos intensius d’estiu, amb la finalitat d’ajudar a encaminar la vostra carrera professional.

No perdis l’oportunitat i informa’t de totes les convocatòries i modalitats de cursos.

Productivitat Digital:

 • Curs d’ Excel
 • Curs de Power Point
 • Curs de Word

Development:

 • Desenvolupament Android
 • Desenvolupament Web
 • Curs de MCSA SQL SERVER

 

Tenim el curs que s’adapta a les teves necessitats!

Un dels cursos subvencionats pel Consorci per a la Formació Contínua de Catalunya que ofereix el projecte On.Bit, és el curs de Programació d’Aplicacions Android.

En l’article d’avui, volem donar-vos informació sobre les finalitats del curs, els beneficis que ofereix i els conceptes que s’aprendran.

La finalitat d’aquest curs de “Programació d’Aplicacions Android” és aprendre els coneixements necessaris per dissenyar, desenvolupar i implantar Apps per Android amb Android Studio, la plataforma de dispositius més estesa i actualment més demandada pel mercat laboral.

La programació per Android està basada en Java, per tant, qualsevol programador que domini aquest llenguatge podrà en poc temps començar a desenvolupar aplicacions per a aquesta plataforma.
A l’acabo del curs, l’alumne estarà en condicions de desenvolupar aplicacions per a mòbils i haurà adquirit els coneixements necessaris per aprofundir el desenvolupament d’aplicacions més avançades.
Alguns dels conceptes que aprendrà en aquest curs són:

– Repàs de programació bàsica OO amb Java
– Ajusto de desenvolupament: Android Studio, SDK,GIT
– Genymotion: un ràpid i eficient emulador de Android
– Arquitectura de Android
– Construir interfície d’usuaris per a aplicacions
– Implementar la interactivitat de l’usuari
– Menu i Aplication Bar
– Localitzar l’aplicació perquè suporti altres idiomes
– Parsear dades Json amb JsonReader
– Llegir i enviar dades des de Android a un servidor extern
– Poblar una Listview amb ArrayAdapter
– Emmagatzemar dades
– Service
– Broadcast Receiver
– Content Provider
– Novetats i actualitzacions de l’última versió

Aquest curs presencial està plantejat per a aquells usuaris que volen aprendre la programació en tecnologia Android, utilitzar-la correctament i esprémer totes les seves possibilitats.

Ara pots apuntar-te sense que et costi ni un sol euro, perquè el curs està totalment subvencionat pel Consorci per a la formació contínua de Catalunya.

Aprofita aquesta oportunitat única i reserva la teva plaça ara!

Donem per finalitzades amb èxit, les primeres convocatòries dels nostres cursos d’Excel, subvencionats pel Consorci per a la Formació Contínua de Catalunya.

Es van realitzar dues convocatòries, una de matí i una de tarda, ambdues van començar el 3 d’abril i van finalitzar el passat 20 d’abril, amb un grup d’alumnes entusiasmats i amb moltíssimes ganes d’aprendre sobre Excel, una de les eines més utilitzades per la majoria dels llocs de treball en les empreses.

Gràcies a aquestes 30h de formació, els alumnes han pogut adquirir uns coneixements més avançats sobre aquesta potent eina, han après a utilitzar-la correctament i a esprémer totes les seves possibilitats.

Els coneixements adquirits pels alumnes, els serviran per poder aplicar-los i obtenir nombrosos avantatges en l’acompliment de les seves activitats laborals, o com a ajuda per trobar un lloc de treball adaptat a les necessitats de cada perfil, ja que Excel és una eina amb aplicació d’ús transversal, es pot utilitzar per a infinitat d’aplicacions.

 

Però com ja sabem, Microsoft Office, no solament compta amb Excel, sinó amb més plataformes que ens facilitaran més d’una tasca, quan estiguem presents en l’àmbit laboral i ens ajudaran a complementar les nostres habilitats a l’hora de tractar amb dades.

 • Excel , és una eina que ens dóna suport en l’anàlisi quantitativa i en la presa de decisions, ens permet analitzar dades, crear gràfics, realitzar comptabilitat i factures etc.
 • Word, ofereix una forma fàcil i senzilla de redactar documents, de manera que ens facilita el traspàs de les dades, d’un full de càlcul a un document escrit.
 • Power Point, és una eina indispensable que ens permet presentar unes dades extretes tant d’un Excel com d’un Word, d’una forma més visual.

 

Per això en On.Bit, oferim formació d’aquestes 3 eines. Ets a temps d’apuntar-te als nostres cursos, de forma totalment subvencionada pel Consorci per a la formació contínua de Catalunya.

Informa’t de les nostres convocatòries!

 

Potser avui et preguntis: val la pena dedicar un temps i esforç considerable a seguir formant-me? Per aquesta raó, des de On.Bit, volem donar-te alguns consells i motius pels quals mantenir-se en contínua formació és un factor molt important per al desenvolupament personal i sobretot professional.

El món està en contínua evolució i podem detectar que van apareixent noves formes d’educació, nous tipus d’ocupacions, noves tecnologies, etc. Per això és important que les persones ens anem adaptant a aquests nous canvis i millorant les nostres qualitats i competències per afavorir el correcte acompliment de les tasques que se’ns proposin.

 

 1. Comptar amb una formació especialitzada, augmentarà exponencialment les teves possibilitats d‘aconseguir un nou i millor lloc de treball. Ens trobem en un moment en el qual trobar treball és una tasca complicada, on els que més fàcil ho tindran, seran aquells que millor preparats estiguin.

 

 1. Mantenir-se constantment en formació et prepararà per a un món cada vegada més competitiu. Les empreses estan en un moment de constants canvis on veiem transformació en les indústries, canvis en els sistemes d’administració de les empreses, i el comú denominador a tot arreu és que els més preparats s’adapten millor als canvis.

 

 1. T’ajuda a créixer tant a nivell personal com a professional. Seguir formant-te no solament t’ajudarà a aconseguir un nou i millor lloc de treball, sinó que t’ajudarà a créixer en ell. Comptar amb una formació superior i amb uns coneixements especialitzats i actualitzats, és una de les variables que més valoren les empreses a l’hora de mantenir-te i/o promocionar-te en el teu lloc de treball.


 1. Mantenir-se en contínua formació, t’ajuda a adquirir confiança en les teves capacitats. La formació ens acosta al coneixement, i això és un fet que ens dóna seguretat en nosaltres mateixos. A més, el fet d’acabar un curs d’estudis dóna la sensació de l’assoliment i això ens proporcionarà seguretat de poder aconseguir qualsevol altra meta en un futur.

 

 1. Tenir una major formació, augmenta les possibilitats de trobar un lloc de treball millor remunerat. Sabem que els ingressos depenen de molts factors, però el nivell d’estudis és un element clau que influeix en la remuneració obtinguda en un futur. En l’últim Informe Infoempleo Adecco, es demostra que un treballador amb estudis de postgrau percep una retribució un 160% major que la d’un treballador sense estudis.

 

Per aquests motius neix On.Bit, un projecte dedicat a la contínua formació, on pots trobar cursos adaptats a les teves necessitats, a cost zero.

T’animem a que demanis informació sobre aquells cursos que més t’interessin!

 

A qui va dirigit el projecte?

On BIT és un projecte social d’ Actibyti Project, que té com a objectiu potenciar la ocupabilidad dels professionals en situació d’atur, autònoms o professionals en actiu, que busquin una millora en la seva carrera professional.

Què objectiu persegueix Actibyti Project?

El nostre principal objectiu és fer accessible la millor formació informàtica per als col·lectius anteriorment especificats, i oferir cursos i certificacions oficials dels més importants multinacionals del sector de les tecnologies de la informació.

Quin cost tenen aquests cursos?

La realització d’aquests cursos no suposa cap cost per a l’alumne, ja que estan completament subvencionats pel Consorci per a la Formació Contínua de Catalunya.

Que inclouen aquests cursos?

Els cursos inclouen:

 • Classes presencials en aules amb accés al nostre núvol i amb equips Pc amb pantalles de 21’.
 • Professors Especialitzats: Comptem amb formadors altament qualificats, amb coneixements tècnics i experiència professional, que alhora disposen d’excel·lents habilitats docents.
 • Material i documentació oficial en tots els cursos.
 • Certificació d’assistència i si ho desitges, podràs presentar-te a examen per obtenir el certificat oficial.

Que cursos oferim?

Dividim els nostres cursos en dos blocs:

Productivitat Digital:

 • Curs d’ Excel
 • Curs de Power Point
 • Curs de Word

Development:

 • Desenvolupament Android
 • Desenvolupament Web
 • Curs de MCSA SQL SERVER

Que és BIT?

A BIT som un centre de formació oficial de Microsoft, ComptTIA, i Hortonworks. Tots els nostres instructors en aquestes àrees estan certificats com a formadors oficials, garantint així la seva capacitat tècnica i docent. Les nostres aules compleixen amb els estàndards requerits per les marques i usem la seva documentació oficial per impartir cursos.

A més, a BIT comptem amb un equip de pedagogs i psicòlegs especialitzats en formació contínua que s’encarreguen del disseny i organització de totes les activitats que realitzem, així com de millorar contínuament la nostra metodologia didàctica i capacitat docent del nostre equip d’instructors.

Per això hem creat una metodologia docent pròpia, NextB Tech. Una innovadora metodologia de formació pràctica, lúdica i col·laborativa pensada per millorar la teva experiència d’aprenentatge i ajudar-te a potenciar el teu talent professional. Dissenyem els cursos perquè siguin fàcilment adaptables a les necessitats de cada alumne. Entenem que la flexibilitat i l’agilitat són valors professionals que formen part de l’excel·lència en el nostre servei docent.